Detall de grups d'interès

La informació que fa pública el Registre es gestiona de manera automàtica i respon a la literalitat del que els grups d'interès han declarat responsablement dins l'àmbit d'aquest Registre


Fitxa del grup d'interès
 
Nom del grup:   Reinicia Catalunya
Número identificador:   2   Data d'alta:   16/11/2015 00:00:00
Número d'inscripció a registres externs:   0   Data d'inscripció a registres externs:   01/01/0001 00:00:00
Registre extern:  
Tipus grup:   Xarxa
Pàgina web:   http://www.reiniciacatalunya.cat/   Adreça electrònica:   info@reiniciacatalunya.cat
 
La informació sobre aquesta entitat es va modificar per última vegada el: 03/11/2015
Data límit per a la propera actualització: 24/10/2016

Àmbits de registre
 
  Administració de la Generalitat i el seu sector públic
Descripció de la finalitat i objectius de l'organització
 
Reinicia Catalunya pretén que tothom participi en l'elaboració de futures constitucions, decisions i lleis. Per defensar aquest interès general, contactarà amb el President, el conseller/a competent en qualitat democràtica i aquells càrrecs que calgui. L'estructura és assembleària de 13 col¿lectius.

Categoria
 
Categoria:   Categoria III: Organitzacions no governamentals
Subcategoria:   Plataformes i xarxes, coalicions ad hoc, estructures temporals i altres formes d'activitat col·lectiva, sense ànim de lucre

Adreça del grup d'interès
 
Tipus via:   Carrer   Nom via:   de la Diputació   Número:   276
Bloc:   Òmnium Cultural   Pis:   pral   Escala:     Porta:  
Codi postal:   08009   Telèfon:   933198050
Província:   Barcelona   Comarca:   Barcelonès   Municipi:   Barcelona

Persona responsable de l'organització
 

Àmbits d'interès
 
Àmbit/s d'interès del grup:
    · Participació i ciutadaniaInformació específica


Activitats incloses dins de l'àmbit d'aplicació del Registre
 
Principals propostes normatives i polítiques, objectiu de les activitats del grup:
  Futures constitucions, lleis, plans i programes que afectin la ciutadania de Catalunya.
 
El grup manté comunicacions orals o escrites, reunions, contribucions i audiències amb autoritats i empleats públics, vinculades a l'elaboració de projectes normatius i l'elaboració de polítiques públiques:
 
 
  Tot tipus de comunicacions, reunions, contribucions i audiències amb tot tipus d''autoritats i empleats públics, quan sigui pertinent o bé per assolir els objectius de Reinicia Catalunya o bé per trametre''ls els resultats de debats organitzats per les entitats que en són membres.
 
  Detall de l'objecte de les comunicacions, els informes i altres contribucions relatives a les matèries tractades:
  Incrementar la participació ciutadana i la qualitat democràtica a Catalunya i comunicar les contribucions realitzades a través de debats ciutadans a decisions constitucionals, legislatives i polítiques que afectin el Poble de Catalunya.
 
El grup fa contribucions i/o participa de manera voluntària en consultes sobre propostes normatives, actes jurídics o altres consultes:
 
 
  Reinicia Catalunya pretén, d'acord amb la moció 157/X de 13 de novembre de 2014 sobre l'obertura d'un procés constituent obtenir el reconeixement de les institucions, es devenir els seus interlocutors i ser part activa en el disseny del procés participatiu i dels mecanismes i procediments de debat i decisió populars sobre l'eventual redacció d'unes noves bases constituents. Farà contribucions tant al disseny del procés com a les consultes específiques que obri l'administració.


Informació financera


Informació financera
 
Entitat/organisme/grup de nova creació sense cap exercici financer tancat
 
El grup ha rebut fons públics de la Generalitat o del seu sector públic?    No
 

Dades financeres per grups de Categoria III, IV i V
 
Pressupost total de l'organització
  Pressupost anual d'ingressos i despeses de l'organització, desglossat segons les principals fonts de finançament
 
  Pressupost total: 0,01 €¤
 
Fonts de finançament:
 
  Fonts privades:   Import: 0,01 ¤
 
    Import Total: 0,01 €¤